Documents oficials

Documents oficials del centre:

  • Projecte Educatiu de Centre (PEC): DOCUMENT
  • Reglament Orgànic de Funcionamet (ROF): DOCUMENT
  • Pla de convivència
  • Pla d’atenció a la diversitat
  • Pla d’acció tutorial
  • Concreció curricular
  • Projecte lingüístic de centre (PLC): DOCUMENT
  • Programacio General Anual 20/21: DOCUMENT
  • Memòria del Sistema 19/20: DOCUMENT