Documents oficials

 

Document oficial Arxiu Data d’aprovació
Projecte de direcció (Pla estratègic 23/27) DOCUMENT 30/06/2023
Projecte Educatiu de centre (PEC) DOCUMENT 29/06/2011
Reglament Orgànic de Funcionament (ROF) DOCUMENT 10/09/2018
Pla digital de centre  DOCUMENT 30/06/2023
Pla de convivència DOCUMENT 30/06/2019
Pla de coeducació i igualtat DOCUMENT 30/06/2023
Pla d’atenció a la diversitat Pendent  
Pla d’acció tutorial DOCUMENT 15/09/2019
Concreció curricular Pendent  
Projecte lingüístic de centre (PLC) DOCUMENT 30/06/2023
Programació general anual     
Memòria del sistema